Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία Περισσότερα Αποτελέσματα Επιλογής Υποψηφίων Φοιτητών

Το Π.Μ.Σ.– Ε.Π.Υ αποδίδει έμφαση στην αναγνώριση, εκτίμηση, έλεγχο και εξυγίανση των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από την εργασία και το περιβάλλον. Εστιάζει επίσης στην αλληλεπίδραση γενετικών και άλλων παραγόντων κινδύνου καθώς και στη πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας σε διάφορους εργασιακούς κλάδους. Το curriculum των σπουδών έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εμβαθύνουν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ΠΜΣ της ΕΣΔΥ. Έχει διεπιστημονική βάση καθώς περιλαμβάνει επίσης, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και νομοθετικές πλευρές.

 

Το Π.Μ.Σ. Επαγγελματική & Περιβαλλοντική  Υγεία παρέχει δύο Ειδικεύσεις:

 

Ειδίκευση Ι: Γενική κατεύθυνση, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών.

Ειδίκευση ΙΙ: Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχους του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.