Διοίκηση Προγράμματος

Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι τα ακόλουθα :
α) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
β) η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
γ) η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών
δ) ο Διευθυντής του  Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών
ε) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΠΜΣ και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο ΠΜΣ. Τα μέλη της ΣΕ καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η θητεία της ΣΕ είναι διετής. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ προέρχεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται από τους:

  • Γιώργος Ντουνιάς, Καθηγητής, Διευθυντης ΠΜΣ
  • Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης, Καθηγητής
  • Λευκοθέα Εβρένογλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Όλγα Κάβουρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Ιωάννα Δαμικούκα, Επίκουρη Καθηγήτρια