Όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά, περιλαμβάνουν συνολικά 39 ώρες διδασκαλίας (εισηγήσεις, ασκήσεις, εργαστήρια, μελέτες περίπτωσης) και το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα μπορούν να οργανώνονται σε σπονδυλωτή μορφή (modular) και όχι ανά εβδομάδα, χωρίς να μειώνεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Η χρονική διάρκεια των εξαμήνων περιλαμβάνουν δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας, μία (1) εβδομάδα αναπλήρωσης μαθημάτων και τρείς (3) εβδομάδες εξετάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ-Ε.Π.Υ. διαμορφώνεται σε κοινά μαθήματα (3 για Α’ και Β ’εξάμηνο) και μαθήματα ειδίκευσης (2 για Α’ και Β ‘εξάμηνο). Το Γ’ εξάμηνο είναι ίδιο και για τις δύο ειδικεύσεις διότι περιλαμβάνει ή την επιβλεπόμενη πρακτική άσκηση ή την συγγραφή διπλωματικής εργασίας.

 

Κάθε φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία μαθήματα ώστε να συμπληρώνει 90 εκπαιδευτικές πιστωτικές μονάδες (Εκ.Πι.Μον.) μέσα στο ακαδημαϊκό έτος (30 μονάδες από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, 30 μονάδες από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και 30 μονάδες για το Γ΄ εξάμηνο από την συγγραφή διπλωματικής εργασίας).

 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΕΠΥ-1)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Εβρένογλου Λευκοθέα, Αν. Καθηγήτρια – Κάβουρα Όλγα, Επ. Καθηγήτρια

 

Συνοπτική Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή γνώσεις για την κατανόηση των μηχανισμών που συναρτώνται με την έκθεση του ανθρώπου σε ουσίες τόσο στο εργασιακό όσο και στο φυσικό περιβάλλον, και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της Περιβαλλοντικής Υγείας και η απόκτηση μεθοδολογικών βάσεων για
την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία.

 

Ενότητες Μαθήματος

1: Δείκτες και πολιτικές περιβαλλοντικής υγείας.
2: Ατμοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία.
3: Case Study: Το επεισόδιο αιθαλομίχλης του Λονδίνου.
4: Ρύπανση υδάτων – εδαφών και Δημόσια Υγεία.
5: Case Study: Έμμονοι οργανικοί ρύποι και μέταλλα.
6: Εκτίμηση διακινδύνευσης.
7: Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία και Δημόσια Υγεία.
8: Επαγγελματικός κίνδυνος και υγεία..
9:. Θόρυβος και Δημόσια Υγεία.
10: Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και υγεία.
11: Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και Δημόσια Υγεία.
12: Υγρά απόβλητα και δημόσια υγεία.
13: Βλαπτικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας, επικινδυνότητα και μετρήσεις αυτών.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΥ (ΕΠΥ-2)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κορνάρου Ελένη, Αν. Καθηγήτρια – Σεργεντάνης Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής – Ριζά Ελένη, Ε.ΔΙ.Π.

 

Συνοπτική Περιγραφή

Το μάθημα της Επιδημιολογίας ΕΠΥ επιδιώκει οι φοιτητές να εξειδικεύσουν τις βασικές επιδημιολογικές έννοιες και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της Επιδημιολογίας στην
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία. Ειδικότερα ο φοιτητής θα γνωρίζει, κατανοεί, χρησιμοποιεί, την έννοια και τη σημασία της Επιδημιολογίας και τη συμβολή της στη Δημόσια
Υγεία, την αιτιολογική διασύνδεση στην Επιδημιολογία ΕΠΥ, τη μέτρηση της Υγείας και της αρρώστιας, μέσω των δεικτών, την Περιγραφική Επιδημιολογία, τις πηγές δεδομένων για χρήση στην Επιδημιολογία, τα είδη των μελετών, ως εργαλεία της Επιδημιολογίας για την προσέγγιση των ασθενειών και της υγείας του πληθυσμού, τον σχεδιασμό της Επιδημιολογικής έρευνας, τη Δειγματοληψία και την ερμηνεία των δεδομένων.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις έννοιες της ΕΠΥ-Ιστορική αναδρομή στην επιδημιολογία και πρόληψη επαγγελματικών νόσων- Στόχοι και βασικές αρχές επαγγελματικής και περιβαλλοντικής επιδημιολογίας.
2. Μεθοδολογία εκτίμησης και διαχείρισης επαγγελματικού και περιβαλλοντικού κινδύνου (εκτίμηση έκθεσης, εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) – Πρακτικά παραδείγματα.
3. Κατηγορίες κινδύνων (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, ραδιολογικοί), σχέση με το επαγγελματικό περιβάλλον, επαγγελματικές ασθένειες.
4. Συλλογή στοιχείων στην επαγγελματική επιδημιολογία, έλεγχος υποθέσεων, στοιχεία έκθεσης.
5. Κριτική αναζήτηση και αξιολόγηση βιβλιογραφίας σε θέματα επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας- ανάθεση θέματος βιβλιογραφικής ανασκόπησης
6. Βασικά θέματα στη διαμόρφωση ερευνητικής πρότασης.
7. Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα.
8. Τύποι και χαρακτηριστικά μελετών στην επαγγελματική και περιβαλλοντική επιδημιολογία (μελέτες κοόρτης/προοπτικές παρελθόντος-μέλλοντος, προτύπωση, προτυπωμένο πηλίκο θνησιμότητας) – Πρακτικά παραδείγματα.
9. Τύποι και χαρακτηριστικά μελετών στην επαγγελματική και περιβαλλοντική επιδημιολογία (μελέτες ασθενών-μαρτύρων, συγχρονικές μελέτες, μελέτες φωλεάς στη διερεύνηση επαγγελματικής έκθεσης, οικολογικές μελέτες)-Πρακτικά παραδείγματα.
10. Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πολιτικών επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας.
11. Σφάλματα στην ερμηνεία αποτελεσμάτων επιδημιολογικής έρευνας-συγχυτικοί παράγοντες- φαινόμενο υγιούς εργαζομένου.
12. Βασικές αρχές επιδημιολογικής επιτήρησης.
13. Παρουσιάσεις εργασιών (βιβλιογραφική ανασκόπηση θέματος σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος).

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΥ 3)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δαμικούκα Ιωάννα, Επ. Καθηγήτρια – Κάβουρα Όλγα, Επ. Καθηγήτρια

 

Συνοπτική Περιγραφή

Οι φοιτητές που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη διάχυση αποβλήτων στο περιβάλλον.Να γνωρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής στον τομέα των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και Ε.Ε. Να γνωρίζουν τα διάφορα συστήματα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Να αξιολογούν τις μεθόδους επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων και να εκτιμούν τους κινδύνους που ενέχει η μη σωστή διαχείρισή τους. Να γνωρίζουν τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων και τους κίνδυνους που ενέχει η μη ορθή διαχείρισή τους για τη προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Να εξοικειωθούν με μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Να γνωρίζουν γενικές αρχές και βασικές διαδικασίες επεξεργασίας λυμάτων. Να γνωρίζουν τις πηγές και τις κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων, τον τρόπο συλλογής και μεταφοράς τους, τις μεθόδους διαχείρισής τους καθώς και τους κίνδυνους για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον. Να γνωρίζουν τα στάδια δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα βασίζεται στο ISO 14001:2015. Να αναγνωρίζουν περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις ενός οργανισμού και να ορίζουν περιβαλλοντικούς δείκτες, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή της περιβαλλοντικής απόδοσής του

 

Ενότητες Μαθήματος

1: Εισαγωγή στη Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Βασικές έννοιες.
2-3: Συστήματα συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων. Μέθοδοι επεξεργασίας. Κομποστοποίηση. Ανακύκλωση.
4: Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων/υπολειμμάτων. Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων.
5: Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
6- 8: Διαχείριση και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων.
9: Κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.
10: Μέθοδοι διαχείρισης / αδρανοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων. Φυσικοχημικές διεργασίες. Βιοεξυγίανση. Αποτέφρωση. Εδαφική εναπόθεση. Case studies
11-13: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΥ-4)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 – ECTS: 6, Εργαστηριακή Άσκηση 1 ECTS

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ντουνιάς Γιώργος, Καθηγητής

 

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι :
α) η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον,
β) η απόκτηση γενικών γνώσεων για τους βλαπτικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας, τα αίτια και την αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους και
γ) η απόκτηση γνώσεων σε βασικά θέματα τεχνολογίας της υγείας και ασφάλειας.

 

Ενότητες Μαθήματος

1.Εισαγωγή στην Επαγγελματική Υγεία και τη Βιομηχανική Υγιεινή
2. Κίνδυνος & Επικινδυνότητα-Ορισμοί-Εργαλεία-Παραδείγματα
3. Φυσικοί παράγοντες (Ι)-Μικροκλίμα-Αερισμός-Φωτισμός
4. Φυσικοί παράγοντες (ΙΙ)-Θόρυβος-Δονήσεις-Ακτινοβολία
5. Χημικοί παράγοντες (Ι)-Τοξικοκινητική & Τοξικοδυναμική των χημικών ουσιών
6. Χημικοί παράγοντες (ΙΙ)-Επιτήρηση της υγείας από την έκθεση σε ομάδες χημικών ουσιών
7. Βιολογικοί παράγοντες –Έκθεση, Υγεία & Ασφάλεια Επαγγελματιών
8. Οργανωτικοί – Εργονομικοί – Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες
9. ΜΑΠ – Φιλοσοφία-Επιλογή-Χρήση
10. Έκθεση κινδύνου – Σχέδιο Δράσης
11. Εκτίμηση επικινδυνότητας – Μέτρα προστασίας
12. Μελέτες περίπτωσης – Ασκήσεις
13. Μελέτες περίπτωσης – Ασκήσεις

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΥ-5)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 – ECTS: 6, Εργαστηριακή Άσκηση 1 ECTS

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ντουνιάς Γιώργος, Καθηγητής

 

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι :
α) η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας στο πλαίσιο υγεία και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον,
β) η απόκτηση γενικών γνώσεων οργάνωσης και εργονομίας σχετικών με τα αίτια μη ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας,
γ) η ικανότητα συνδυαστικής αναγνώρισης και αντιμετώπισης των ασθενειών και ατυχημάτων στο χώρο της εργασίας και
δ) η ικανότητα συμμετοχής σε επιτροπές υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην Οργάνωση εργασίας – Παγκόσμιες στρατηγικές και τάσεις
2. Οργανωτικές αναδυόμενες παράμετροι στο χώρο εργασίας
3. Εργονομία (Ι) – Εισαγωγή-Βασικές αρχές
4. Εργονομία(ΙΙ) – Εργονομικός σχεδιασμός θέσεων εργασίας
5. Εργονομία(ΙΙΙ) – Εργονομικά μοντέλα –Ανθρώπινο λάθος
6. Εργονομικοί κίνδυνοι στο χώρο της υγείας-Μυοσκελετικές Παθήσεις
7. Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι – Στρες Βία
8. Εργασιακή ικανοποίηση
9. Προαγωγή Υγείας στο χώρο εργασίας & Ευημερία στην εργασία
10. Ομάδες εργαζομένων-Εκτίμηση επικινδυνότητας
11. Επαγγελματικοί δείκτες-Καλές πρακτικές
12. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας (Ι) – Μελέτες περιπτώσεων
13. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας (ΙΙ) – Μελέτες περιπτώσεων

 

Μάθε Περισσότερα…

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΥ (ΕΠΥ-11)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ντουνιάς Γιώργος, Καθηγητής – Παπανικολάου Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια

 

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη σκοπών και σαφών στόχων, στρατηγικών και μέτρων για την ενσωμάτωση της ΕΠΥ στην κουλτούρα του οργανισμού, η δημιουργία συγκεκριμένων μεθόδων “πώλησης” ΕΠΥ σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, ο καθορισμός μετρήσιμων προσδοκιών και λογοδοσία για τις υπηρεσίες τους, ο προσδιορισμός του ορθού, προτεραιοποίηση στην εργασία που είναι επείγουσα και σημαντική και η ενσωμάτωση βιώσιμων στόχων αειφορίας στα συστήματα διαχείρισης ΕΠΥ.

 

Ενότητες Μαθήματος

1.Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Απόδοσης και Ανάπτυξης
2. Εισαγωγή-Αρχές HRM
3. Αρχές management
4. Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υ+ΑΕ
5. Στρατηγικές Ηγεσίας
6. “best practice” programs στην Ιατρική Εργασίας
7. πρότυπα ποιότητας και περιβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης [σειρές ISO 9000 και ISO 14000]

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ (ΕΠΥ-12)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ντουνιάς Γεώργιος, Καθηγητής

 

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση της πρόληψης των επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων που συνδέονται με την Δημόσια Υγεία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις αρχές της πρόληψης στα πλαίσια ενός σχεδίου εκτίμησης και ελέγχου των εργασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων, να επιλέγουν τα σύγχρονα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία και να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και να επικοινωνήσουν την πιθανότητα κινδύνων προς τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και το πληθυσμό.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Η πρόληψη στην ΕΠΥ-Ιατρική της Εργασίας
2. Μεθοδολογία πρόληψης επαγγελματικών & περιβαλλοντικών κινδύνων
3. Περιβαλλοντικός έλεγχος-παρακολούθηση
4. Βιολογικός έλεγχος-παρακολούθηση-Βιοδείκτες στην ΕΠΥ
5. Εργαστηριακές τεχνικές διάγνωσης
6. Τοξικολογία ΕΠΥ-1
7. Τοξικολογία ΕΠΥ-2
8. Αμίαντος
9. Μέταλλα
10. Περιοδικές προληπτικές εξετάσεις
11. Διαγνωστικά εργαλεία Ψυχοπαθολογίας (στρες)
12. Πρόληψη περιβαλλοντικής έκθεσης σε τοξικές και καρκινογόνες ουσίες
13. Πρόληψη Ασφαλείας & Έκτακτης Κατάστασης σε μεγάλες βιομηχανίες

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΕΩΣ 18 ECTS)

FORUM (ΕΠΥ-8)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ντουνιάς Γιώργος, Καθηγητής

 

Συνοπτική Περιγραφή

Το Forum ΕΠΥ φιλοδοξεί να αποτελεί γέφυρα διεπιστημονικότητας μεταξύ διαφορετικών πεδίων εκπαίδευσης όπως και μεταξύ θεωρίας και εφαρμοσμένης πρακτικής. Παρουσιάζει διάφορα διεθνή Φόρουμ του πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Πολιτικές, Προφίλ και Υπηρεσίες με την ευκαιρία να δικτυωθούν και να επικοινωνήσουν με τους επαγγελματίες τους σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων – Κλιματική κρίση – Περιβαλλοντική καρκινογένεση
2. Σύζευξη Ανθρωπιστικών & Τεχνικών Επιστημών – Κατανόηση της έννοιας του κινδύνου
3. Ιατρική της Εργασίας – Καταλληλότητα για εργασία- Περιοδικές προληπτικές εξετάσεις
4. Οικονομική αξιολόγηση παρεμβάσεων – Τεκμηρίωση στην ΕΠΥ
5. Σύγχρονη Ψυχοπαθολογία- Περιβάλλον – Εργασία
6. Ασφάλεια & Έκτακτες Καταστάσεις σε μεγάλες βιομηχανίες

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΕΠΥ-9)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ντουνιάς Γιώργος, Καθηγητής

 

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση της μεθοδολογίας εκτίμησης των επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Μετά το πέρας του μαθήματος, ο φοιτητής αναμένεται να έχει αποκτήσει ικανότητες για: Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, Αυτόνομη εργασία, Ομαδική εργασία, Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον και Σχεδιασμός και διαχείριση προτάσεων.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην ΕΠΥ έκθεση
2. Μεθοδολογία εκτίμησης, Δείκτες ΕΠΥ έκθεσης
3. Ταυτοποίηση & ποσοτικοποίηση έκθεσης
4. Πρακτικός οδηγός – εργαλεία
5. Εσωτερική ρύπανση
6. Δονήσεις ‐ Θόρυβος
7. Ασφάλεια εργασίας – ΜΑΠ
8. Εκτίμηση έκθεσης ΕΠΥ στους ΟΤΑ
9. Εκτίμηση έκθεσης ΕΠΥ σε νοσοκομείο
10. Εκτίμηση έκθεσης ΕΠΥ σε XYTA
11. Εκτίμηση περιβαλλοντικής έκθεσης σε τοξικές και καρκινογόνες ουσίες
12. Ψυχοπαθολογική έκθεση (στρες)
13. Αποτίμηση συνολικής έκθεσης–Ασφάλεια & Έκτακτες Καταστάσεις

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΥ (ΕΠΥ-10)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 39 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πρινιωτάκης Γιώργος, Καθηγητής Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Πα.Δ.Α.

 

Συνοπτική Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να επισημαίνει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου της επαγγελματικής & περιβαλλοντικής υγείας, να αναγνωρίζει τις ανάγκες για διαλειτουργικότητα, τα διάφορα πρότυπα και τις κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούνται στην ανταλλαγή δεδομένων υγείας (HL7, DICOM, κ.λπ.), να εντοπίζει τα θέματα ασφάλειας στην πληροφορική υγείας, να χρησιμοποιεί εφαρμογές κινητής υγείας (mHealth) και ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και να αναλύει και  σχεδιάζει κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα ΕΠΥ.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Διαδίκτυο & Υγεία.
2. Θέματα ΕΠΥ.
3. Συστήματα ορισμού, ομαδοποίησης και προτύπων στην υγεία.
4. Πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικός φάκελος εργαζομένων, τηλεϊατρική, συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, κάρτες δεδομένων, κα. Θέματα διαλειτουργικότητας και κωδικοποιήσεων.
5. Ηλεκτρονική υγείας (eHealth) και κινητή υγεία (mHealth).
6. Ατομικός φάκελος υγείας.
7. Εικονική πραγματικότητα και επαυξημένη πραγματικότητα στην υγεία.
8. Η νανοτεχνολογία στην ΕΠΥ.
9. Ρομποτική τεχνολογία στην ασφάλεια εργασίας.
10. Ιατρική πληροφορική.
11. Διαχείριση γνώσης στην υγεία.
12. Βιομετρικά δεδομένα και μετάδοση ιατρικών δεδομένων.
13. Ιατρική απεικονιστική και βιοσήματα.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΕΠΥ-15)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

 

Συνοπτική Περιγραφή

Ενότητες Μαθήματος

Μάθε Περισσότερα…

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΥ-16)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

Ενότητες Μαθήματος

 

Μάθε Περισσότερα…

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ + ΔΟΚΙΜΙΟ ή PROJECT (PAPER OR MASTER'S ESSAY)

30 ECTS

Διπλωματική Εργασία

Κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου, τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να γνωστοποιούν στους φοιτητές θέματα διπλωματικών εργασιών, συναφή με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων του Β’ εξαμήνου, οι φοιτητές εισέρχονται στη φάση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας, σε συμβουλευτική συνεννόηση με το σύμβουλο σπουδών και με τον πιθανό επιβλέποντα. Είναι δυνατή η πρόταση θέματος διπλωματικής εργασίας από τον φοιτητή, σε συμβουλευτική συνεννόηση με το σύμβουλο σπουδών και με τον πιθανό (ΕΚ), μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ή επισκέπτη καθηγητή.

Κατόπιν, ο ΕΚ ενημερώνει την Σ.Ε. για την πρόθεσή του/της να αναλάβει την επίβλεψη της συγκεκριμένης ΔΕ. Η έγκριση των θεμάτων των ΔΕ και των ΕΚ γίνεται από τη Σ.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μετά από συνεννόηση με το διευθυντή σπουδών και τον επιβλέποντα της εργασίας.

Παραδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, η οποία μεριμνά για τις περαιτέρω διαδικασίες. Η υποστήριξη και εξέταση της ΔΕ γίνεται
δημόσια, παρουσία και των τριών μελών της ΤΕΕ, τα χρονικά διαστήματα: 1η Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου, 1η Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου και 1η Ιουνίου – 31 Ιουλίου, κάθε έτους.

Για την εξέταση της ΔΕ, ορίζεται από τη Σ.Τ., μετά από σχετική πρόταση της ΣΕ, Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ), στην οποία συμμετέχουν ο ΕΚ (υποχρεωτικά) και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτήν στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. Τα άλλα δύο μέλη της ενδέχεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, να προέρχονται από άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η τελική παράδοση της ΔΕ μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παραταθεί έως και δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚ, σχετική εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Σ.Τ. Ο συνολικός χρόνος σπουδών (μαζί με την παράταση) δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας της φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ.

Μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και εφόσον ο φοιτητής δεν έχει άλλες ακαδημαϊκές εκκρεμότητες, ανακηρύσσεται πτυχιούχος. Η ανακήρυξη γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πα.Δ.Α.

 

Πρακτική άσκηση
Με εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών, μπορεί να οργανωθεί η δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών, σε συγκεκριμένα «σημεία» παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι σπουδαστές ενημερώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους γι’ αυτή την δυνατότητα.

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ (ΕΠΥ-1)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Εβρένογλου Λευκοθέα, Αν. Καθηγήτρια – Κάβουρα Όλγα, Επ. Καθηγήτρια

 

Συνοπτική Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή γνώσεις για την κατανόηση των μηχανισμών που συναρτώνται με την έκθεση του ανθρώπου σε ουσίες τόσο στο εργασιακό όσο και στο φυσικό περιβάλλον, και οι πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της Περιβαλλοντικής Υγείας και η απόκτηση μεθοδολογικών βάσεων για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία.

 

Ενότητες Μαθήματος

1: Δείκτες και πολιτικές περιβαλλοντικής υγείας.
2: Ατμοσφαιρική ρύπανση και επιπτώσεις στην υγεία.
3: Case Study: Το επεισόδιο αιθαλομίχλης του Λονδίνου.
4: Ρύπανση υδάτων – εδαφών και Δημόσια Υγεία.
5: Case Study: Έμμονοι οργανικοί ρύποι και μέταλλα.
6: Εκτίμηση διακινδύνευσης.
7: Μη Ιονίζουσα ακτινοβολία και Δημόσια Υγεία.
8: Επαγγελματικός κίνδυνος και υγεία..
9:. Θόρυβος και Δημόσια Υγεία.
10: Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων και υγεία.
11: Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και Δημόσια Υγεία.
12: Υγρά απόβλητα και δημόσια υγεία.
13: Βλαπτικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας, επικινδυνότητα και μετρήσεις αυτών.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΥ (ΕΠΥ-2)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κορνάρου Ελένη, Αν. Καθηγήτρια – Σεργεντάνης Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής – Ριζά Ελένη, Ε.ΔΙ.Π.

 

Συνοπτική Περιγραφή

Το μάθημα της Επιδημιολογίας ΕΠΥ επιδιώκει οι φοιτητές να εξειδικεύσουν τις βασικές επιδημιολογικές έννοιες και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία της Επιδημιολογίας στην
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία. Ειδικότερα ο φοιτητής θα γνωρίζει, κατανοεί, χρησιμοποιεί:

Την έννοια και τη σημασία της Επιδημιολογίας και τη συμβολή της στη Δημόσια Υγεία, την αιτιολογική διασύνδεση στην Επιδημιολογία ΕΠΥ, τη μέτρηση της Υγείας και της αρρώστιας, μέσω των δεικτών, την Περιγραφική Επιδημιολογία, τις πηγές δεδομένων για χρήση στην Επιδημιολογία, τα είδη των μελετών, ως εργαλεία της Επιδημιολογίας για την προσέγγιση των ασθενειών και της υγείας του πληθυσμού, τον σχεδιασμό της Επιδημιολογικής έρευνας, τη Δειγματοληψία και την Ερμηνεία των δεδομένων

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Εισαγωγή στις έννοιες της ΕΠΥ-Ιστορική αναδρομή στην επιδημιολογία και πρόληψη επαγγελματικών νόσων- Στόχοι και βασικές αρχές επαγγελματικής και περιβαλλοντικής επιδημιολογίας.
2. Μεθοδολογία εκτίμησης και διαχείρισης επαγγελματικού και περιβαλλοντικού κινδύνου (εκτίμηση έκθεσης, εκτίμηση κινδύνου, περιβαλλοντικοί και βιολογικοί δείκτες έκθεσης, συσχέτιση δόσης-αποτελέσματος, όρια έκθεσης) – Πρακτικά παραδείγματα.
3. Κατηγορίες κινδύνων (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, ραδιολογικοί), σχέση με το επαγγελματικό περιβάλλον, επαγγελματικές ασθένειες.
4. Συλλογή στοιχείων στην επαγγελματική επιδημιολογία, έλεγχος υποθέσεων, στοιχεία έκθεσης.
5. Κριτική αναζήτηση και αξιολόγηση βιβλιογραφίας σε θέματα επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας- ανάθεση θέματος βιβλιογραφικής ανασκόπησης
6. Βασικά θέματα στη διαμόρφωση ερευνητικής πρότασης.
7. Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην επιστημονική έρευνα.
8. Τύποι και χαρακτηριστικά μελετών στην επαγγελματική και περιβαλλοντική επιδημιολογία (μελέτες κοόρτης/προοπτικές παρελθόντος-μέλλοντος, προτύπωση, προτυπωμένο πηλίκο θνησιμότητας) – Πρακτικά παραδείγματα.
9. Τύποι και χαρακτηριστικά μελετών στην επαγγελματική και περιβαλλοντική επιδημιολογία (μελέτες ασθενών-μαρτύρων, συγχρονικές μελέτες, μελέτες φωλεάς στη διερεύνηση επαγγελματικής έκθεσης, οικολογικές μελέτες)-Πρακτικά παραδείγματα.
10. Μεθοδολογία παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας πολιτικών επαγγελματικής και περιβαλλοντικής υγείας.
11. Σφάλματα στην ερμηνεία αποτελεσμάτων επιδημιολογικής έρευνας-συγχυτικοί παράγοντες- φαινόμενο υγιούς εργαζομένου.
12. Βασικές αρχές επιδημιολογικής επιτήρησης.
13. Παρουσιάσεις εργασιών (βιβλιογραφική ανασκόπηση θέματος σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος).

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΥ 3)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δαμικούκα Ιωάννα, Επ. Καθηγήτρια – Κάβουρα Όλγα, Επ. Καθηγήτρια

 

Συνοπτική Περιγραφή

Οι φοιτητές που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα θα είναι σε θέση:  Να γνωρίζουν τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη διάχυση αποβλήτων στο περιβάλλον, να γνωρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής στον τομέα των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα και Ε.Ε., να γνωρίζουν τα διάφορα συστήματα διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων, να αξιολογούν τις μεθόδους επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων και να εκτιμούν τους κινδύνους που ενέχει η μη σωστή διαχείρισή τους.

Να γνωρίζουν τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων και τους κίνδυνους που ενέχει η μη ορθή διαχείρισή τους για τη προστασία της Δημόσιας Υγείας, να εξοικειωθούν με μεθόδους επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, να γνωρίζουν γενικές αρχές και βασικές διαδικασίες επεξεργασίας λυμάτων, να γνωρίζουν τις πηγές και τις κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων, τον τρόπο συλλογής και μεταφοράς τους, τις μεθόδους διαχείρισής τους καθώς και τους κίνδυνους για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον. Να γνωρίζουν τα στάδια δημιουργίας ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που θα βασίζεται στο ISO 14001:2015. Να αναγνωρίζουν περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις ενός οργανισμού και
να ορίζουν περιβαλλοντικούς δείκτες, με στόχο τη συνεχή βελτίωσή της περιβαλλοντικής απόδοσής του.

 

Ενότητες Μαθήματος

1: Εισαγωγή στη Διαχείριση στερεών αποβλήτων. Βασικές έννοιες.
2-3: Συστήματα συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων. Μέθοδοι επεξεργασίας. Κομποστοποίηση. Ανακύκλωση.
4: Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων/υπολειμμάτων. Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων.
5: Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
6- 8: Διαχείριση και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων.
9: Κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων. Συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων.
10: Μέθοδοι διαχείρισης / αδρανοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων. Φυσικοχημικές διεργασίες. Βιοεξυγίανση. Αποτέφρωση. Εδαφική εναπόθεση. Case studies
11-13: Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΕΠΥ-6)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Εβρένογλου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Συνοπτική Περιγραφή

Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή γνώσεις για την κατανόηση των μηχανισμών που συναρτώνται με το Κλίμα και την Κλιματική Αλλαγή. Ειδικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση α γνωρίζει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, να γνωρίζει τα θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ο ρόλος των αερίων του θερμοκηπίου στο ισοζύγιο ακτινοβολίας και στην κλιματική ισορροπία, να γνωρίζει τις πιέσεις που υφίσταται η ατμόσφαιρα, να περιγράφει τον υδρολογικό κύκλο και το ισοζύγιο νερού στην ατμόσφαιρα, να εξηγεί το ρόλο των αιωρούμενων σωματιδίων στην αλληλεπίδραση σωματιδίων και ακτινοβολίας, να γνωρίζει τις φυσικές κλιματικές διακυμάνσεις της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, να κατανοεί τα μοντέλα πρόβλεψης του κλίματος ως προς τις βασικές έννοιες, να περιγράφει τα σύγχρονα προβλήματα που προκύπτουν από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον.

 

Ενότητες Μαθήματος

Ενότητα 1: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες: ατμόσφαιρα, καιρός, κλίμα.
Ενότητα 2-5: Δομή και αέρια της ατμόσφαιρας.
Ενότητα 6-7: Μοντέλα διασποράς.
Ενότητα 8: Ανθρώπινη επίδραση στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Ενότητα 9: Ισοζύγιο νερού – υδρολογικός κύκλος.
Ενότητα 10: Μοντέλα πρόβλεψης κλιματικών αλλαγών.
Ενότητα 11: Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη.
Ενότητα 12: Κλιματική αλλαγή και καταστροφές.
Ενότητα 13: Κλιματική αλλαγή και δημόσια υγεία.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΠΥ-7)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κάβουρα Όλγα, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος, των περιβαλλοντικών προβλημάτων που οφείλονται σε ανθρωπογενείς παράγοντες και των διαδικασιών αξιολόγησης ποιότητας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοεί τη λειτουργία των περιβαλλοντικών συστημάτων, τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα και τις επιπτώσεις τους, θα γνωρίζει και να κατανοεί τις έννοιες της ποιότητας και της ρύπανσης του περιβάλλοντος και τις βασικές εργαστηριακές τεχνικές για την ανάλυση περιβαλλοντικών δειγμάτων και τις μεθοδολογίες για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης του περιβάλλοντος καθώς και τα στάδια για την διεξαγωγή περιβαλλοντικού ελέγχου και τις στρατηγικές για την αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Εισαγωγή στα περιβαλλοντικά συστήματα, οι σφαίρες του περιβάλλοντος, βιογεωχημική κυκλοφορία
2-.3 Περιβαλλοντικά προβλήματα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Περιβαλλοντικές κατευθυντήριες τιμές και στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη
ανάπτυξη.
4-5. Υδατικά οικοσυστήματα, σύσταση και ιδιότητες υδάτων. Αξιολόγηση ποιότητας υδάτων, περιβαλλοντικοί και οικολογικοί δείκτες.
6-7. Ατμόσφαιρα, αξιολόγηση ποιότητας εσωτερικού και εξωτερικού αέρα, περιβαλλοντικοί και οικολογικοί δείκτες.
8-9. Χερσαία οικοσυστήματα, σύσταση και ιδιότητες εδαφών. Φυτά και συσσωρευτές. Αξιολόγηση ποιότητας χερσαίων οικοσυστημάτων, περιβαλλοντικοί και οικολογικοί δείκτες.
10-11. Περιβαλλοντικός έλεγχος, στρατηγικές δειγματοληψίας, τεχνικές ανάλυσης και αξιολόγησης.
12-13. Διαχείριση και αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΠΥ-13)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 – ECTS: 4, Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΩΡΑ – 2 ECTS

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δαμικούκα Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Συνοπτική Περιγραφή

Οι φοιτητές που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα θα γνωρίζουν τον κύκλο του νερού στη φύση και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε υδατικούς πόρους, τις πιέσεις που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, θα συνειδητοποιήσουν τη συμβολή του τρόπου ζωής στην υποβάθμιση των υδάτων, θα είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα εξοικονόμησης νερού, θα έχουν ενημερωθεί για τις δυνατότητες αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης μη συμβατικών υδατικών πόρων και θα γνωρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις πολιτικής στον τομέα των υδάτων σε Ελλάδα και Ε.Ε.

Ενότητες Μαθήματος

1-2: Εισαγωγή στη Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων. Βασικές Έννοιες.
3-4: Υποβάθμιση και πιέσεις των υδατικών πόρων.
5-6: Εκτίμηση ποιότητας υδάτων.
7-9: Τεχνολογίες βελτίωσης ποιότητας υδάτων.
10: Ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.
11: Μη Συμβατικοί Υδατικοί πόροι. Επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού.
12: Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος.
13: Έργα υποδομής. Παρεμβάσεις. Case studies.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

GIS ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΠΥ-14)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 – ECTS: 4, Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΩΡΑ – 2 ECTS

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Εβρένογλου Λευκοθέα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Συνοπτική Περιγραφή

Οι φοιτητές που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα θα καταγράψουν, θα ερμηνεύουν και θα εκτιμήσουν τις δυνατότητες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών,θα χρησιμοποιούν τα εργαλεία που προσφέρει το πρόγραμμα, θα χρησιμοποιούν τις πληροφορίες από βάσεις δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία τους, θα γνωρίζουν τις εφαρμογές των δυνατοτήτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.

 

Ενότητες Μαθήματος

1: Εισαγωγή στα ΓΣΠ. Βασικές Έννοιες.
2-6: Ανάπτυξη και Διαχείριση Γ.Σ.Π. Θεωρία – Ασκήσεις.
7-9: Μελέτη Χωροθέτησης Χ.Α.Δ.Α.
10-13: Μελέτη Χωροθέτησης ΒΙ.ΠΕ.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 5 ΕΩΣ 18ECTS)

FORUM (ΕΠΥ-8)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ντουνιάς Γιώργος, Καθηγητής

 

Συνοπτική Περιγραφή

Το Forum ΕΠΥ φιλοδοξεί να αποτελεί γέφυρα διεπιστημονικότητας μεταξύ διαφορετικών πεδίων εκπαίδευσης όπως και μεταξύ θεωρίας και εφαρμοσμένης πρακτικής. Παρουσιάζει διάφορα διεθνή Φόρουμ του πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Πολιτικές, Προφίλ και Υπηρεσίες με την ευκαιρία να δικτυωθούν και να επικοινωνήσουν με τους επαγγελματίες τους σχετικά με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων – Κλιματική κρίση – Περιβαλλοντική καρκινογένεση
2. Σύζευξη Ανθρωπιστικών & Τεχνικών Επιστημών – Κατανόηση της έννοιας του κινδύνου
3. Ιατρική της Εργασίας – Καταλληλότητα για εργασία- Περιοδικές προληπτικές εξετάσεις
4. Οικονομική αξιολόγηση παρεμβάσεων – Τεκμηρίωση στην ΕΠΥ
5. Σύγχρονη Ψυχοπαθολογία- Περιβάλλον – Εργασία
6. Ασφάλεια & Έκτακτες Καταστάσεις σε μεγάλες βιομηχανίες

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΕΠΥ-9)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 3 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ντουνιάς Γιώργος, Καθηγητής

 

Συνοπτική Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση της μεθοδολογίας εκτίμησης των επαγγελματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Εισαγωγή στην ΕΠΥ έκθεση
2. Μεθοδολογία εκτίμησης, Δείκτες ΕΠΥ έκθεσης
3. Ταυτοποίηση & ποσοτικοποίηση έκθεσης
4. Πρακτικός οδηγός – εργαλεία
5. Εσωτερική ρύπανση
6. Δονήσεις ‐ Θόρυβος
7. Ασφάλεια εργασίας – ΜΑΠ
8. Εκτίμηση έκθεσης ΕΠΥ στους ΟΤΑ
9. Εκτίμηση έκθεσης ΕΠΥ σε νοσοκομείο
10. Εκτίμηση έκθεσης ΕΠΥ σε XYTA
11. Εκτίμηση περιβαλλοντικής έκθεσης σε τοξικές και καρκινογόνες ουσίες
12. Ψυχοπαθολογική έκθεση (στρες)
13. Αποτίμηση συνολικής έκθεσης–Ασφάλεια & Έκτακτες Καταστάσεις

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΥ (ΕΠΥ-10)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 39 – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Πρινιωτάκης Γιώργος, Καθηγητής Τμήμα Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Πα.Δ.Α.

 

Συνοπτική Περιγραφή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να επισημαίνει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου της επαγγελματικής & περιβαλλοντικής υγείας, να αναγνωρίζει τις ανάγκες για διαλειτουργικότητα, τα διάφορα πρότυπα και τις κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούνται στην ανταλλαγή δεδομένων υγείας (HL7, DICOM, κ.λπ.), να εντοπίζει τα θέματα ασφάλειας στην πληροφορική υγείας, να χρησιμοποιεί εφαρμογές κινητής υγείας (mHealth) και ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) και να αναλύει και  σχεδιάζει κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα ΕΠΥ.

 

Ενότητες Μαθήματος

1. Διαδίκτυο & Υγεία.
2. Θέματα ΕΠΥ.
3. Συστήματα ορισμού, ομαδοποίησης και προτύπων στην υγεία.
4. Πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικός φάκελος εργαζομένων, τηλεϊατρική, συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων, κάρτες δεδομένων, κα. Θέματα διαλειτουργικότητας και κωδικοποιήσεων.
5. Ηλεκτρονική υγείας (eHealth) και κινητή υγεία (mHealth).
6. Ατομικός φάκελος υγείας.
7. Εικονική πραγματικότητα και επαυξημένη πραγματικότητα στην υγεία.
8. Η νανοτεχνολογία στην ΕΠΥ.
9. Ρομποτική τεχνολογία στην ασφάλεια εργασίας.
10. Ιατρική πληροφορική.
11. Διαχείριση γνώσης στην υγεία.
12. Βιομετρικά δεδομένα και μετάδοση ιατρικών δεδομένων.
13. Ιατρική απεικονιστική και βιοσήματα.

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (ΕΠΥ-15)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  – ECTS: 6

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

Συνοπτική Περιγραφή

 

Ενότητες Μαθήματος

 

Μάθε Περισσότερα…

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΠΥ-16)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  – ECTS: 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

 

Συνοπτική Περιγραφή

 

 

Ενότητες Μαθήματος

 

 

Μάθε Περισσότερα…

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ + ΔΟΚΙΜΙΟ ή PROJECT (PAPER OR MASTER'S ESSAY)

30 ECTS

Διπλωματική Εργασία

Κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου, τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να γνωστοποιούν στους φοιτητές θέματα διπλωματικών εργασιών, συναφή με τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων του Β’ εξαμήνου, οι φοιτητές εισέρχονται στη φάση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της διπλωματικής τους εργασίας, σε συμβουλευτική συνεννόηση με το σύμβουλο σπουδών και με τον πιθανό επιβλέποντα. Είναι δυνατή η πρόταση θέματος διπλωματικής εργασίας από τον φοιτητή, σε συμβουλευτική συνεννόηση με το σύμβουλο σπουδών και με τον πιθανό (ΕΚ), μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ή επισκέπτη καθηγητή.

Κατόπιν, ο ΕΚ ενημερώνει την Σ.Ε. για την πρόθεσή του/της να αναλάβει την επίβλεψη της συγκεκριμένης ΔΕ. Η έγκριση των θεμάτων των ΔΕ και των ΕΚ γίνεται από τη Σ.Ε.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής, η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μετά από συνεννόηση με το διευθυντή σπουδών και τον επιβλέποντα της εργασίας.

Παραδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, η οποία μεριμνά για τις περαιτέρω διαδικασίες. Η υποστήριξη και εξέταση της ΔΕ γίνεται
δημόσια, παρουσία και των τριών μελών της ΤΕΕ, τα χρονικά διαστήματα: 1η Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου, 1η Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου και 1η Ιουνίου – 31 Ιουλίου, κάθε έτους.

Για την εξέταση της ΔΕ, ορίζεται από τη Σ.Τ., μετά από σχετική πρόταση της ΣΕ, Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ), στην οποία συμμετέχουν ο ΕΚ (υποχρεωτικά) και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και ανήκουν στην ίδια ή συγγενή ειδικότητα με αυτήν στην οποία εκπονήθηκε η εργασία. Τα άλλα δύο μέλη της ενδέχεται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό, να προέρχονται από άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η τελική παράδοση της ΔΕ μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παραταθεί έως και δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΚ, σχετική εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Σ.Τ. Ο συνολικός χρόνος σπουδών (μαζί με την παράταση) δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει το ανώτατο όριο διάρκειας της φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ.

Μετά την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και εφόσον ο φοιτητής δεν έχει άλλες ακαδημαϊκές εκκρεμότητες, ανακηρύσσεται πτυχιούχος. Η ανακήρυξη γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πα.Δ.Α.

 

Πρακτική άσκηση
Με εισήγηση της Επιτροπής Σπουδών, μπορεί να οργανωθεί η δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών, σε συγκεκριμένα «σημεία» παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι σπουδαστές ενημερώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους γι’ αυτή την δυνατότητα.