Μαθησιακά Αποτελέσματα Προγράμματος

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Α. Ειδίκευση Επαγγελματική Υγεία

Το ΠΜΣ-Ε.Π.Υ. με ειδίκευση στην Επαγγελματική Υγεία σκοπεύει στην εξειδίκευση στελεχών για την αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από την εργασία και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα, καλύπτει ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων, στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-Ε.Π.Υ. να είναι σε θέση ως ερευνητές ή λειτουργοί Ε.Π.Υ. να σχεδιάσουν, αναπτύσσουν, παρακολουθήσουν και αξιολογήσουν πολιτικές Δημόσιας Υγείας.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία θα είναι ικανοί να:

 • αναγνωρίσουν και να προσδιορίζουν τους δυνητικούς επαγγελματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.
 • χρησιμοποιήσουν τις αρχές της βιομηχανικής υγιεινής αναπτύσσοντας ένα σχέδιο εκτίμησης και ελέγχου των εργασιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων.
 • διακρίνουν την επαγγελματική και περιβαλλοντική αιτιολογία παθήσεων.
 • ανασκοπήσουν, ερμηνεύσουν και να εκτιμήσουν σύνθετα στοιχεία από βάσεις δεδομένων Ε.Π.Υ., τοξικολογικές αναφορές, κ.ά..
 • σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν πολιτικές αντιμετώπισης των συνεπειών στην Ε.Π.Υ.
 • διαχειριστούν την αβεβαιότητα και να επικοινωνήσουν την πιθανότητα κινδύνων προς τους εργαζόμενους στους εργοδότες και το πληθυσμό.

 

Β. Ειδίκευση Υγιεινή Περιβάλλοντος

Το ΠΜΣ-Ε.Π.Υ. με Ειδίκευση στην Υγιεινή Περιβάλλοντος σκοπεύει στην εξειδίκευση φοιτητών για την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης του περιβάλλοντος, μέσω σχεδιασμού, λειτουργίας και ελέγχου έργων υποδομής με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Η ειδίκευση στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι απόφοιτοι του ΠΜΣ-Ε.Π.Υ. Υγιεινής Περιβάλλοντος να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις διάφορες περιβαλλοντικές πιέσεις που προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, με την εφαρμογή ορθολογικών παρεμβάσεων διαχείρισης και προστασίας φυσικών πόρων οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με τις πολιτικές, υγειονομικές και οικονομικές συγκυρίες.

Οι απόφοιτοι της ειδίκευσης στην Υγιεινή Περιβάλλοντος θα είναι ικανοί να:

 • αναγνωρίσουν και να προσδιορίζουν τους δυνητικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους.
 • γνωρίζουν την υγειονομική σημασία των διαφόρων χημικών παραμέτρων, να αξιολογούν τις φυσικοχημικές παραμέτρους και να εκτιμούν τις επιπτώσεις τους στη Δημόσια Υγεία και στο περιβάλλον.
 • διαχειρίζονται και να επιλύουν τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τη διάχυση τοξικών ρύπων στο περιβάλλον.
 • διαχειρίζονται τα στερεά απορρίμματα με βάση νομοθετημένων προδιαγραφών.
 • χρησιμοποιήσουν τις αρχές της πρόληψης για την ανάπτυξη σχεδίου περιβαλλοντικού κινδύνου.
 • ερμηνεύσουν και να εκτιμήσουν το σύνολο των περιβαλλοντικών κινδύνων και να τους καταγράψουν, σε μια βάση δεδομένων με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους για τη λήψη αποφάσεων.
 • εκτιμήσουν την πιθανή επίπτωση των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία του γενικού πληθυσμού.
 • χρησιμοποιούν προγράμματα δια μέσω Η/Υ τόσο για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών μελετών όσο και ως εργαλείο εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων.