Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Γεώργιος Ντουνιάς, Καθηγητής

  213 20 10 340   gdounias@uniwa.gr


 

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ

Γιώργος Ντουνιάς, Καθηγητής, Δ/ντής
Λευκοθέα Εβρένογλου, Αν. Καθηγήτρια, Αν. Δ/ντρια
Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης, Καθηγητής,
Όλγα Κάβουρα, Επ. Καθηγήτρια,
Ιωάννα Δαμικούκα, Επ. Καθηγήτρια.


 

Γραμματεία ΠΜΣ ΕΠΥ

Γιαννάκη Ιωάννα

  213 20 10 101 – 339     mepy@uniwa.gr


 

Λειτουργία Προγράμματος

ΦΕΚ Επανίδρυσης (ΦΕΚ 4031 τ.Β/21.09.2020)

Κανονισμός Σπουδών (ΦΕΚ 5134 τ.Β./19.11.2020)

 

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, διοργανώνεται κατά το ακαδ. έτος 2022-2023 για δέκατη ακαδημαϊκή χρονιά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών με τίτλο «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (Ε.Π.Υ.).  Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη πλήρως αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Δ.Μ.Σ. (Απόφ. επανίδρυσης 9η Τακτική Συνεδρίαση Συγκλήτου 25-6-20, ΦΕΚ 4031 τ.Β/21.09.2020.

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, απονέμεται  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» και Αγγλικό τίτλο «MSc in Occupational and Environmental Health», με δύο ειδικεύσεις:

 

1.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, (OCCUPATIONAL HEALTH)

 

2.ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, (ENVIRONMENTAL HYGIENE)

Ειδίκευση Επαγγελματικής Υγείας

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Εμβαθύνει στην εξειδίκευση στελεχών για την αναγνώριση, εκτίμηση και έλεγχο των παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από την εργασία και το περιβάλλον.

 

Ειδίκευση Υγιεινής Περιβάλλοντος

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σκοπεύει στην εξειδίκευση φοιτητών για την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών διαχείρισης του περιβάλλοντος, μέσω σχεδιασμού, λειτουργίας και ελέγχου έργων υποδομής με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

 

Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 18 μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε αμφιθέατρα, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών [Λ. Αλεξάνδρας  196- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ], ή/και εξ΄ αποστάσεως με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (όπως MS Teams, Moodle, Uniwa eclass, κ.ά.). Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται ενενήντα  (90) ECTS.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ του τμήματος προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο ερευνητικό Εργαστήριο ΕΠΕΥ του Τμήματος ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων ιδρυμάτων, νοσοκομείων ή/και ερευνητικών κέντρων.

 

Δίδακτρα

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα, που ανέρχονται συνολικά σε 2.500 € και επιμερίζονται σε πέντε (5) δόσεις, των 500 ευρώ. Η 1η δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε εξαμήνου. Η 5η δόση καταβάλλεται πριν την δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων και λογιστική διαχείριση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται με βάση τη σχετική απόφαση της ΣΤ. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας απαλλαγής διδάκτρων, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης κατανομής των υποτροφιών. Σε περίπτωση διαγραφής του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφονται δίδακτρα που καταβλήθηκαν.

Γραμματεία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 213 20 10 101- 339 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση στο e-mail: igiannaki@uniwa.gr, υπόψη κας Γιαννάκη Ιωάννας, Γραμματέα ΠΜΣ-ΕΠΥ.